(Ne)diskriminacija djece rane i predškolske dobi i ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Zenica

Sažetak

  • Situaciona analiza pokazala je da u predškolskom odgoju i obrazovanju nisu osigurani jednak pristup i jednake mogućnosti, kao ni jednaki uslovi i prilike za svu djecu.
  • Uspostavljen sistem ustanova predškolskog obrazovanja u BiH nije dovoljan niti racionalan, posebno ako se ima u vidu obaveza organiziranja obaveznog predškolskog obrazovanja za djecu pred polazak u osnovnu školu.
  • Nužno je pristupiti reformi institucionalne podrške na ovom planu u smislu reformi javnih i privatnih predškolskih ustanova omogućavajući roditeljima da na bazi isključivo vlastitih odluka i kvaliteta usluga odaberu onu ustanovu koja je najbolja za njihovo dijete.
  • Roditelji koji direktno plaćaju smještaj svoje djece u privatnim ustanovama indirektno plaćaju i smještaj one djece u javnim ustanovama, dok roditelji čija djeca pohađaju javne predškolske odgojno-obrazovne ustanove iste plaćaju i direktnim i indirektnim putem.
  • Na bazi međunarodnih i domaćih pravnih izvora, kao i adekvatnih izvještaja institucije zadužene za praćenje poštivanja ljudskih prava u BiH, dokazali postojanje diskriminacije djece na bazi njihovog socijalnog i statusnog svojstva.
  • Svakom djetetu treba učiniti dostupnim i omogućiti pohađanje predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova bez obzira na njihov društveni status, uz slobodan odabir ustanove.
  • Uključivanjem privatnih ustanova u budžetski sistem sufinansiranja predškolskih obrazovno-odgojnih institucija bi se u ravnopravan položaj dovele javne i privatne ustanove koje obavljaju specifičnu djelatnost, te ih shodno tome organi vlasti ne bi smjeli različito tretirati budući da bi to predstavljao potencijalni izvor diskriminacije.