Studija: Društvena uloga JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

SAŽETAK

JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Povijest ove ustanove ukazuje na to da je njeno porijeklo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, u kojoj je državni, tj. javni sektor bio primarni za podmirivanje društvenih potreba. Trenutno, praktikovanjem i implementacijom zadatih ciljeva i zadataka, JU ne pruža ni po čemu drugačiju uslugu nego što to čine privatne ustanove

Poslovanje JU

Putem tekućih i kapitalnih transfera, Vijeće grada Zenica je potrošilo skoro 2,5 miliona KM u zadnje četiri godine, tj. u periodu od 2011. do 2014. godine. Finansijski rezultat za 2014. godinu otkriva da JU ima negativan poslovni rezultat od 101.711 KM uz neisplaćene obaveze prema zaposlenim u iznosu od 208.715 KM.

Poslovanje privatnih vrtića

Usluge privatnih vrtića se naplaćuju ,ali cjenovna odstupanja nisu drastična u odnosu na cijene usluga koje su definisane od strane JU. Za razliku od JU privatni vrtići nisu uključeni u tekuće i kapitalne transfere grada Zenice. Iako ne podliježu jednakom tretmanu privatni vrtići su većinom u prethodne tri godine iskazali pozitivan finasijski rezultat.

Kvalitet rada JU i privatnih vrtića

JU su za ukupni nivo zadovoljstva od roditelja dobili prosječnu ocjenu od 4,65 dok su privatni vrtići ocijenjeni sa prosječnom vrijednošću od 4,76. Anketiranje je pokazalo da su privatni vrtići u mogućnosti pružiti i da pružaju kvalitetniju uslugu od javnog sektora.

Identifikacija uloge JU

JU ne pruža dodatnu vrijednost građanima grada Zenica. Radno vrijeme je fleksibilnije kod privatnih ustanova koje su i ekonomski samoodržive, što nije slučaj sa JU. Rad JU je veoma upitan, čak i u slučaju da izjednači cijene sa privatnim sektorom. Štaviše, da bi bila samoodrživa, JU bi morala povećati svoje cijene za više od 100%, tj. cijene usluga JU bi trebale biti skoro duplo veće od cijena koje nudi privatni sektor.