Ekonomske slobode širom svijeta: 2015 – Godišnji izvještaj

Sažetak

Ekonomske slobode širom svijeta

Indeks objavljen u “Ekonomske slobode širom svijeta” mjeri stepen do kojeg politike i institucije država podržavaju ekonomsku slobodu. Ključni faktori ekonomske slobode su lični izbor, sloboda razmjene, sloboda ulaska i takmičenja na tržištu, i sigurnost osobe i privatne svojine. Četrdeset tačaka su korištene za dizajniranje sažetog indeksa i mjerenje stepena ekonomske slobode u pet širokih oblasti:

1. Veličina vlade: Rashodi (izdaci), Porezi, i Preduzeća
2. Struktura zakona i sigurnost vlasničkih prava
3. Pristup čvrstoj valuti
4. Sloboda međunarodne trgovine
5. Reguliranje kredita, rada i biznisa.

Od našeg prvog izdanja 1996. godine, podaci objavljeni u Ekonomskim sloboda ma širom svijeta su se koristili u brojnim studijama da bi se ispitao uticaj ekonomske slobode na investiranje, ekonomski rast, nivoe prihoda, i stope siromaštva. Doslovno, ove studije su otkrile da države kod kojih su institucije i politike konzistentne kada je riječ o ekonomskim slobodama, imaju veći nivo investicija, mnogo brži ekonomski rast, više nivoe prihoda, i mnogo brže smanjenje stope siromaštva. EFW indeks sada ocjenjuje 157 država i teritorija. Dostupni su podaci za približno 100 zemalja i teritorija još od 1980. godine, i još od 1970. Ovaj set podataka omogućava ekspertima da analiziraju uticaj unakrsnih razlika država u ekonomskoj slobodi i promjena u toj slobodi kroz vremenski okvir od četiti decenije.