Veličina vlade širom FBiH: 2013 – Godišnji izvještaj

Sažetak

Indeks veličine vlade

Indeks veličine vlade u FBiH ima za cilj predstavljanje uvida u relativni nivo ekonomičnosti rada vlade širom Federacije Bosne i Hercegovine. Indeks se bazira na tri varijable: lična primanja, materijalni troškovi i usluge, transferi i subvencije. Sve tri varijable su stavljene u odnos sa bruto društvenim proizvodom (BDP) prije nego li su korištene za formiranje indeksnih vrijednosti.
Sama analiza indeksa se prvenstveno zasniva na pretpostavci da su manji troškovi i manji nivo transfera i subvencija pozitivni.

Područja sa ograničenom veličinom vlade
Općine grada Sarajevo uživaju najograničeniju veličinu vlade u 2013. godini. Takav ishod je rezultat prvenstveno ekonomičnog rada na nivou općina, s tim da i sarajevski kanton konkretno pokazuje visok nivo ekonomičnosti.

Područja sa neograničenom veličinom vlade
Općina Pale-Prača je rangirana na zadnjem mjestu i to s ogromnom razlikom u odnosu na sljedeće bolje plasiranu općinu. Spomenuta općina je izložena velikoj potrošnji, kako na nivou općine tako i na nivou kantona.

Razlike između općina
Razlike između općina pokazuju da se uglavnom radi relativno ekonomično (65% općina su svrstane među one sa ograničenom veličinom vlade). Također je vidljivo da postoji veliki jaz između općina s neograničenom veličinom vlade i ostalih općina.

Razlike između kantona
Na nivou kantona distribucija indeksa je značajnija. Hercegovačko-neretvanski kanton se pokazao kao najekonomičniji kanton, a potom slijedi Kanton Sarajevo. Čak tri kantona su rangirana u skupinu s represivnom veličinom vlade. Time je otkriven i izvor značajnijih razlika između općina na zbirnom nivou, tj. ukupna potrošnja kantona je faktor koji kreira razlike između općina.