CPA ex-ante evaluacija Razvojne strategije FBiH 2021.-2027.

Centar za javne politike i ekonomske analize (CPA) je sa svojim ekspertnim timom sproveo ex-ante evaluaciju Razvojne strategije FBiH koju je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR).

Njemačka agencija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sa zadatakom da organizuje sprovedbu ex-ante evaluacije Razvojne strategije FBiH, je ocijenila da je CPA ekspertni tim najkonkurentniji za sprovedbu iste. CPA tim je odabran ispred mnogobrojnih drugih agencija koje su se odazvale na otvoreni poziv GIZ-a za sprovedbu evaluacijskog procesa.

Razvojna strategija FBiH je krovni i usmjeravajući dokument koji treba da upravlja razvojem cijele Federacije BiH, i kao takav predstavlja ključan dokument za zajedničko djelovanje i harmonizaciju u donošenju politika svih nivoa vlasti.

LINK ZA NACRT RAZVOJNE STRATEGIJE

Proces izrade Strategije je koordinirao FZZPR, koji je putem radnih tijela i drugih koordinacionih i participatornih mehanizma osigurao učešće institucija s nivoa BiH i FBiH, kantona, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, akademske zajednice, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.

Ex-ante evaluacija se sprovodi radi poboljšavanja kvaliteta nacrta strategije, a formirane preporuke mogu nadograditi istu i riješiti moguće nedostatke. Radi kredibilnosti, ex-ante evaluacija mora biti urađena od strane funkcionalno i organizacijski nezavisne institucije i eksperata, ali uz usku saradnju sa nadležnim institucijama a prije svega sa FZZPR, ali i drugim tijelima, stručnjacima koji su radili na pripremi nacrta, poput stručnjaka koji su vodili ili učestvovali u radnim grupama, koji su definirali SWOT, TOWs itd. Ex-ante evaluacija nastaje u iterativnom usaglašavanju sa predlagačima i komentarima na materijale situacione analize, SWOT-a, interventne logike, do dizajna prioriteta, mjera i aktivnosti te odgovarajućih indikatora. Kao takva, također postavlja osnovu za efikasno praćenje i evaluaciju same implementacije razvojne strategije.