Da li radite za potrebe države ili lične potrebe?

U organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) i Udruženja građana „Zašto ne“ u Sarajevu u hotelu Evropa 19. januara 2017. godine održan je okrugli stol „Poreski kalkulator“. Učesnici su bili predstavnici eminentnih kompanija iz različitih industrija, poput industrije bezalkoholnih pića, naftnih derivata i mnogih drugih, te aktivisti iz civilnog društva. Cilj ovog okruglog stola jeste povezati poslovnu zajednicu i aktiviste civilnog društva kako bi se kreirao set preporuka koje će osigurati odgovorne fiskalne politike i racionalan utrošak novca koji u budžet uplaćuju građani i privreda. Prvi dio programa odnosio se na prezentaciju online alata „Poreski kalkulator“ i razmjeni mišljenja o konceptu, dizajnu, podacima i porukama koje se komuniciraju na online platformi, te određivanju ličnog Dana slobode od poreza. Dok je drugi dio bio rezervisan za diskusiju i formalizaciju preporuka koje će omogućiti korisnicima da shvate informacije koje dobiju putem poreskog kalkulatora i iskoriste to znanje za insistiranje na većoj transparentnosti i odgovornosti u prikupljanju i potrošnji poreskog novca. Učesnici okruglog stola su imali priliku vidjeti kako funkcioniše prva online verzija poreskog kalkulatora, dok će prava verzija biti dostupna svima u februaru 2017. godine.

Šta, zapravo, predstavlja online alat „Poreski kalkulator“? To je alat koji će omogućiti radnicama i radnicima uvid u ukupnu cijenu njihovog rada i cijenu koju lično plaćaju za finansiranje javnih usluga. Tačnije, predstavlja izračun ili novčanu vrijednost poreza koju oni plaćaju u toku jedne godine za finansiranje javnih usluga, odnosno, za punjenje budžeta ili budžetskih sredstava. Centra za politike i upravljanje (CPU) i Udruženja građana „Zašto ne“ kreirali su ga u sklopu projekta „Uvođenje transparentnosti u javno budžetiranje“ kako bi omogućili korisnicima da izračunaju ukupne poreze koje plaćaju na godišnjem nivou po osnovu rada i potrošnje, izdavanja ličnog računa za pružanje javnih usluga na osnovu budžetskih rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji. Alat je preuzet sa Litvanskog instituta za slobodno tržište i prilagođen tržištu Bosne i Hercegovine. Računanje poreza se vrši na osnovu podataka iz planiranog budžeta, odnosno, za tekuću godinu. Dizajniran je tako da bude pristupačan svima i da ga koriste svi oni koji žele imati uvid u stanje i visinu ukupnih poreza koje plaćaju državi na godišnjem nivou. Dakle, namijenjen je upotrebi prosječnog građana, koji je zaposlen na osnovu ugovora o radu, prima platu u skladu sa tim te ne treba posjedovati dodatno znanje iz oblasti ekonomskih ili informatičkih nauka kako bi isti koristio. Jer cilj kreiranja ovakvog poreskog kalkulatora je prikazati uvid radnicama i radnicima u ukupnu cijenu njihovog rada i cijenu koju lično plaćaju za finansiranje javnih usluga, te popularizirati temu direktnih i indirektnih poreza u našem javnom prostoru i približiti je ljudima koji nisu toliko upućeni u istu.

Na okruglom stolu su također formalizirane i preporuke za korisnike kako bi dobijene informacije na osnovu „Poreskog kalkulatora“ iskoristili za insistiranje na većoj transparentnosti i odgovornosti u prikupljanju i potrošnji poreskog novca.

Kako koristiti poreski kalkulator? Da biste izračunali visinu ukupnih poreza na godišnjem nivou koju lično plaćate za finansiranje javnih usluga potrebno je da ste državljanin Bosne i Hercegovine, te da radite i primate platu po ugovoru o radu na navedenom području. Online alat „Poreski kalkulator“ se sastoji iz nekoliko koraka i izuzetno je jednostavan za upotrebu. Prvi korak odnosi se na izbor entiteta u kojem je korisnik zaposlen FBiH ili RS, zatim na unošenje neto plate na mjesečnoj osnovi koja se automatski množi sa dvanaest, kako bi se dobio iznos na godišnjem nivou. Nakon toga, vrši se izračun poreza na dodanu vrijednost (PDV), akciza i ostalih koji su ponuđeni u aplikaciji. Bitno je napomenuti su svi porezi, čiji izračun se vrši, pojedinačno objašnjeni kako bi korisnik alata razumio o čemu se tačno radi, te se dodatno edukovao i prikupio potrebne informacije. Posljednji korak poreskog kalkulatora pruža prikaz fiskalnog računa na kojem su predstavljeni iznosi svih poreza pojedinačno, te ukupni iznos poreskog novca koji korisnik plaća u toku jedne godine. Naprimjer, ako uzmemo podatak da je prosječna plata na području BiH 600 KM, poreski kalkulator je izračunao da radnica ili radnik koji primaju istu će na godišnjem nivou preko 6000 KM izdvojiti na plaćanje ukupnih poreza. To bi značilo da oni više od pola godine rade za potrebe države (finansiranje javnih usluga, prikupljanje sredstava za budžet itd.). Lični Dan slobode od poreza predstavlja dan kada radnica ili radnik zaradi godišnji iznos poreza. Ona ili on se tada zvanično oslobađa poreza i počinje da zarađuje za lične potrebe, a ne za potrebe države. Dakle, osnovni cilj online alata „Poreski kalkulator“ je podizanje svijest građana Bosne i Hercegovine o činjenici da svi budžeti koji se koriste u vlasti su, zapravo, njihov novac. Novac svih građana Bosne i Hercegovine, koji su stekli svojim napornim trudom i radom, a većina tog novca se koristila za finansiranje javnih usluga i plata našeg političkog miljea. Sada, svi treba da se zapitamo koliko našeg novca je potrošeno na finansiranje istih?!

Preporuke, koje su formalizirane na okruglom stolu za korisnike kako bi dobijene informacije na osnovu „Poreskog kalkulatora“ iskoristili za insistiranje na većoj transparentnosti i odgovornosti u prikupljanju i potrošnji poreskog novca, su sljedeće:

Prikupljanje i plaćanje poreza

Doprinosi

 • Smanjenje doprinosa (oporezivanja rada) u FBiH sa 41,5% na 33% od bruto plate uz proširenje poreske osnovice (oporezivanje do sada neoporezivih primanja) i izmjene Zakona o porezu na dohodak koje će omogućiti realno (a ne nominalno) samnjenje cijena u realnom sektoru uz duži rok implementacije, kako bi se promjene efikasno provele,
 • Ukidanje kompliciranih i skupih procedura za prijavu kroz tehnološku pripremu porezne uprave i uplatu poreskih obaveza na osnovu plate u FBiH,
 • Elminacija parafiksalnih naknada na plate.

PDV

 • Omogućavanje plaćanja PDV-a po naplati (naplaćenoj realizaciji) uz produženje roka za mala i srednja preduzeća,
 • Problem dvostrukog oporezivanja.

Akcize

 • Usporavanje rasta alciza na duhanske proizvode (u suprotnosti sa RA),
 • Ne povećavati akcize na pivo i sokove (u suprotnosti sa RA),
 • Ukidanje obaveze plaćanja akcize unaprijed,
 • Uvođenje akciza na luksuzne automobile.

Parafiskalni nameti

 • Kreiranje registra svih parafisalnih nameta na svim nivoima vlasti, te analiza opravdanosti, ujednačavanje i ukidanje parafiksalnih nameta.

Kreiranje budžeta i kavlitet javnih usluga- Gdje i kako se troše porezi

Budžetiranje

 • Izrada strateških razvojnih dokumenata na svim nivoima vlasti,
 • Programsko budžetiranje,
 • Uvođenje fiskalne discipline.

Bolje javne usluge

 • Pojednostavljenje zakonske procedure za pokretanje firme, poreske olakšice (duži rok plaćanja) za mikro i mala preduzeća i uvođenje „One stop shop“ sistema u FBiH,
 • Pojednostavljenje procedure za dobijanje građevinckih dozvola i priključenje na električnu mrežu,
 • Uvođenje eUprave koja će omogućiti jednostavnu i efektivniju komunikaciju s vlastima,
 • Entiteti moraju unaprijediti vladavinu prava, a pravosudne sisteme efikasnijim. To podrazumijeva:
 • Uspostavu specijaliziranih sudova i trening sudija (u privrednim sporovima) što će osigurati pravo na sudski proces u razumnom roku,
 • Regulirati proces arbitraže kako bi se uspostavio siguran i fleksibilan mehanizam za riješavanje kompleksnih privrednih sporova,
 • Osigurati efektivnost javne uprave i transparentnost rada.

Dakle, poreski kalkulator je alat koji na osnovu plate i mjesečne, odnosno godišnje potrošnje za hranu, piće, gorivo i dr. računa visinu ukupnih poreza koje građanin, korisnik kalkulatora, izdvoji za finansiranje potreba države. Rezultati koji se dobiju jasno pokazuju da visina ukupnih poreza je ogromna i besmislena, te da je potrošnja iste veoma upitna i diskutabilna. Zbog toga, formulisane preporuke korisnici bi trebali iskoristiti za insistiranje na većoj transparentnosti i odgovornosti u prikupljanju i potrošnji poreskog novca, jer je to njihov novac, koji su oni zaradili svojim napornim radom.

Autor: Alma Bašić